September 2016

Twitter

Thematafels

1. Een vreedzame school in een vreedzame wijk
Door: Kor Posthumus, directeur OJS De Swoaistee

De school is een mini-maatschappij die kinderen de gelegenheid biedt om de nodige sociale vaardigheden en burgerschapsvaardigheden te oefenen. Met het programma van De Vreedzame School leren de kinderen om op een positieve manier met elkaar om te gaan. De scholen in de Groningse wijk Lewenborg hebben inmiddels samen met andere betrokken organisaties afgesproken een vreedzame wijk te gaan vormen.


2. Technasium/Kubusschool
Door: Judith Lechner, directeur Technasium

Het Technasium is een bètatechnisch schoolconcept dat ruim tien jaar geleden aan een Groninger keukentafel bedacht is. Inmiddels is het uitgegroeid tot een landelijke onderwijsinnovatie waar ruim 85 middelbare scholen in participeren. Leerlingen op het Technasium werken in een moderne werkplaats aan realistische en actuele onderzoeks- en ontwerpprojecten uit de wereld buiten school. Ze krijgen de kans om verschillende vaardigheden te ontwikkelen. En ze kunnen alle kennis die ze beschikken in teamverband zetten bij het oplossen van vraagstukken. Docenten fungeren tijdens het vak O&O als coach voor de teams.

Vorig jaar is naar analogie van het Technasium een concept ontwikkeld voor basisscholen, genaamd ‘de kubusschool’. De kubusschool is een mogelijke invulling van Wetenschap&Techniek en gaat uit van de aanpak zoals omschreven in TalentenKracht.


3. Ruim baan voor toptalent in het middelbaar onderwijs
Door: Bram de Visser, projectleider VO-HO Netwerk Excellentie

Acht middelbare scholen in Groningen en Drenthe werken met het Hanze Honours College  van de Hanzehogeschool Groningen samen aan de realisatie van onderwijs voor toptalent. Met een cursus voor 40 vo-docenten  en pré-honoursprogramma’s voor ruim 100 talentvolle havisten en vwo’ers geven ze ruim baan aan talent. 

De ervaringen tot nu toe laten zien dat Beter Samen werkt. Komend jaar gaan de partners  – samen met de RUG- de activiteiten uitbreiden.  Meer middelbare scholen kunnen en willen meedoen en ook voor het  MBO willen we activiteiten voor docenten en studenten inplannen.

Het uiteindelijke doel moet zijn dat het herkennen, erkennen en stimuleren van toptalent onderdeel is van de schoolcultuur én de rode draad in de samenwerking in de onderwijsketen. Het is onze gemeenschappelijke ambitie om een eigen noordelijke kleur te geven aan het “Plan van aanpak toptalenten 2014-2018” dat staatssecretaris Sander Dekker het afgelopen voorjaar is gestart.

Kom met ons in gesprek over de bestaande activiteiten, de plannen en de mogelijkheden voor samenwerking.


4. Peuters en Kleuters in de knel
Door:  Rienkje van Boekel, docent pedagogiek Stenden Pabo locatie Groningen, lid kenniskring lectoraat Early Childhood en Ineke Oenema, Lector lectoraat Early Childhood Stenden Hogeschool

In hoeverre komen de onderwijs- en toetsprogramma's voor jonge kinderen tegemoet aan de manier van leren en ontwikkelen van deze kinderen?


5. 18+, we missen jou! Verzuimpreventie dicht bij de jongere
Door: Elly Pastoor en Paul Löwik.

Weet u uit welke gemeenten en RMC-regio’s de leerlingen op uw MBO-instelling komen? Welke MBO-instellingen bezoeken 18-plussers in uw gemeente of regio eigenlijk? Leerlingstromen zijn complex. Dat heeft gevolgen voor de aanpak van verzuim. De hotspotviewer brengt de leerlingstromen in kaart. Ga er zelf mee aan de slag bij de thematafel Verzuim 18+ We missen je.

Ingrado, de landelijke brancheorganisatie voor Leerplicht en RMC, besteedt in opdracht van het ministerie van OCW het komende jaar extra aandacht aan verzuim onder leerlingen van 18 jaar en ouder. Dat gebeurt in de vorm van het project Verzuim 18+ We missen je.

Doel van het project is een duurzame beweging op gang te brengen die bijdraagt aan preventie van Verzuim 18+ en voortijdig schoolverlaten. Speerpunten van het project zijn deskundigheidsvergroting van de RMC-functie op het terrein van de preventie van Verzuim 18+ en de ontwikkeling van een MBO-instellingsgerichte aanpak.

MBO-instellingsgerichte aanpak
Voor een succesvolle preventieve aanpak is samenwerking tussen MBO-instellingen, gemeenten en RMC-regio’s een belangrijke voorwaarde. Daarbij moet de vindplaats van de jongere, de MBO-instelling, het uitgangspunt vormen. Daar wordt het verzuim als eerste gesignaleerd.

De basis voor het project wordt gevormd door de resultaten van een recente landelijke inventarisatie van leerlingstromen en verzuim MBO 18+. De hotspotviewer maakt inzichtelijk hoe complex leerlingstromen vanuit de regio’ s naar de MBO-instellingen zijn en wat dat betekent voor de aanpak van verzuim.

Aan de slag met de hotspotviewer Wilt u weten hoe de situatie in uw MBO-instelling is? Of in uw regio? Kom dan langs bij de thematafel Verzuim 18+ We missen je. Projectleider Elly Pastoor en werkgroepcoördinator Paul Löwik nemen u graag mee op reis door het land met behulp van de hotspotviewer.


6. Bewegen voor kinderen; slim, fit en gezond
Door: Janet Meijer, projectleider Bewegen voor kinderen, gemeente Groningen

Gemeente en onderwijsbesturen in Groningen hebben een convenant afgesloten om de kwaliteit van het bewegingsonderwijs te verbeteren, en het bewegen op- en na schooltijd efficiënter te organiseren. De bevindingen na het eerste pilotjaar zijn zeer positief.


7. Edukans, omdat onderwijs écht helpt
Armoede, aids, oorlog, discriminatie, een handicap… Je zal er maar mee te maken krijgen als kind of jongere. Je kansen op goed onderwijs, werk en dus een eigen inkomen in de toekomst dalen schrikbarend. Wereldwijd gaan daardoor 57 miljoen kinderen niet naar school. En nog veel verlaten de school tussentijds of krijgen slecht onderwijs.

Edukans is expert in onderwijs in ontwikkelingslanden en trekt zich het lot van kansarme kinderen en jongeren aan. Met succesvolle onderwijsprogramma’s. Want onderwijs helpt écht! Onderwijs levert een van de grootste bijdragen aan ontwikkeling van kinderen en jongeren, aan hun leefgemeenschap én aan het land waarin zij wonen.
 
In Nederland werkt Edukans o.a. samen met scholen en onderwijsprofessionals om de kwaliteit van het onderwijs in ontwikkelingslanden te verbeteren. Bijvoorbeeld door het programma Werelddocent. Bij de thematafel vertellen we u er graag meer over.  
 
www.edukans.nl