September 2016

Twitter

Workshops

Workshop 1:  De Vensterschool draait door!
Door: Talkshowhost Alice Faber en muzikale side kick: Annemarie de Bie. Co-productie: O2G2 en VCOG

Een inspirerend, uitnodigend en prikkelend gesprek over het succes en de uitdaging van de vensterschool. Aan tafel gasten met verschillende expertise en achtergrond variërend van ouder, kind, lector, schooldirecteur tot wethouder. Allen met dezelfde enthousiaste ‘drive’…..De vensterschool in Groningen draait door en hoe!!


Workshop 2:  Kiezen voor technologie is de trend
Aansluiting onderwijs en bedrijfsleven
Door: Grietha de Boer (Hanzehogeschool)  en Adri Mertens (Alfa-college)

Meer aandacht voor wetenschap en techniek (w&t) in het basisonderwijs is gewenst. Zowel vanuit het perspectief van de Nederlandse economie als vanuit het ontwikkelperspectief van kinderen. In het techniekpact 2020 wordt expliciet gemaakt: alle basisscholen doen aan w&t, meer technische oriëntatie in het voortgezet onderwijs. In de stad Groningen zijn afgelopen jaar doorlopende leerlijnen techniek vmbo en mbo succesvol uitgevoerd. In het kader van macrodoelmatigheid zijn de onderwijs organisaties en bedrijfsleven een hechtere verbinding aan gegaan om deze beweging te ondersteunen.

Technologie is het onderwerp waarmee scholen en bedrijfsleven wederzijds belang hebben om de verbinding aan te gaan. Dit wordt concreet ingevuld door regionaal uitgevoerde techniek projecten. Succesvolle regionale projecten zijn De Magneet, basisonderwijs en Toptechniek in Bedrijf Groningen, vo en mbo.

Techniek is top!


Workshop 3: Toekomstige Talenten
Kennismaking met talentenkracht
Door: Herman Veenker (Hanzehogeschool, Pedagogische Academie)

U maakt kennis met Talentenkracht-strategieën die soms verbluffend logisch zijn, de volgende dag te gebruiken en een zeer talentkrachtige uitwerking hebben op alle kinderen!

Peuters en kleuters zijn vaak grenzeloos nieuwsgierig. In het adequaat gebruik van talentgerichte interactiestrategieën die deze nieuwsgierigheid ontlokken en verdiepen, schuilt een bewezen krachtige pedagogische aanpak waar de talenten van alle kinderen mee kunnen worden ontwikkeld.


Workshop 4: Gilde leren, meer dan opleiden voor werk
Door: Gerda Boersema (Calibris)

In het Gilde leren krijgt het praktijkleren meer en beter inhoud, wat geleid heeft tot goede resultaten wat betreft hoog diploma- en stagerendement en minder vroegtijdig schooluitval.

Het onderwijs verplaatst zich geheel naar de praktijk en ontzorgt werkbegeleiders. Er is met de invulling van het concept een aanval gedaan op de pijnpunten die door de leerbedrijven werden aangegeven. Het Gilde Leren geeft studenten en werkbegeleiders een nieuwe impuls wat resulteert in meer vakmanschap en beheersing van de beroepscompetenties.      

Studenten hebben het gevoel dat ze er ‘’ toe doen ‘’ en dit zorgt voor zoveel meer dan alleen maar werk! Al meer dan 200 studenten worden opgeleid in de gildes. Dit Gronings initiatief verdient navolging in andere delen van Nederland onder het motto ‘’ nait soezen, moar doun ‘ Naast een inleiding over het Gilde Leren gaan ook studenten hun Gilde verhaal vertellen! 


Workshop 5: Stop verkwisting Energie en Talent
Fris en Duurzaam
Door: Lowie Looijen (Royal Haskoning DHV)

De kwaliteit van het binnenklimaat in scholen is al enkele jaren een punt van discussie. De matige kwaliteit heeft in veel gevallen een negatief effect op de leerprestaties en op het energiegebruik. De gemeente Groningen heeft daarom voor alle basisscholen het programma Fris en Duurzaam in het leven geroepen. Dit is een combinatie van een verbetering van het binnenklimaat en energiebesparing. In alle scholen zijn of worden maatregelen getroffen aan de ventilatie, de verlichting en de isolatie. In het platform Fris en Duurzaam, een samenwerkingsverband tussen de schoolbesturen en de gemeente, worden de prioriteiten vastgesteld en de middelen verdeeld.

In de workshop wordt ingegaan op de ervaringen tot nu toe, dus de ernst van de situatie, wat er aan is gedaan en wat de resultaten zijn. Ook wordt ingegaan op de invloed van de gebruikers, dus de leerkrachten, op de gezondheid van de schoolomgeving.

Voor de leerkrachten is een instructiefilm opgesteld die inzicht geeft in de nieuwe middelen en hoe men die optimaal kan gebruiken. Behalve het delen van de ervaringen in Groningen zal de discussie ook gaan over de landelijke situatie, dus over de noodzaak om dit aan te pakken, mede in het licht van de verplichte doordecentralisatie.


Workshop 6:  “Passen onderwijs en zorg samen?”
Landelijke dilemma’s en praktijkvoorbeelden uit Groningen
Door: Organisator Bernadette Diekstra, Directeur peuterspeelzalen, kinderopvang, CJG, Gerrit Keuning, directeur Educonnect SCSOG onderwijsondersteuning, initiator BOOG (Behandel Observatie Onderwijs Groep Jonge Kind), Gerdi Meyknecht, Meyknecht Advies BV, Programmaleider Vereniging Associatie voor Jeugd, Programmaleider PACT en Projectleider Learning Together en Karin Schoolderman, gedragswetenschapper en Projectleider bij Elker, ambassadeur Alert4you en PACT.

In deze workshop wordt de verbinding gelegd tussen “Passend Onderwijs” en de “Transitie Jeugdzorg”. Er komen Groningse voorbeelden aan bod van samenwerking tussen voorschoolse voorzieningen, primair onderwijs en jeugdzorg waarin kind en ouders centraal staan. Vervolgens gaan we in gesprek over dilemma’s waar bestuurders, gemeenten, samenwerkingsverbanden en uitvoerenden op het terrein van “onderwijs en zorg” tegenaan lopen.


Workshop 7: Waarden onder Woorden
Ethiek mindmappen voor teams en leerlingen
Door: Peter Bootsma, voorzitter van schoolbestuur KOC in Groningen en coördinator van de vereniging Noorden Duurzaam

In een wereld die tegen grenzen aanloopt wordt maatschappelijk verantwoord zijn en doen steeds belangrijker. Dat raakt alle aspecten van het maatschappelijk verkeer: burgerschap, zorg, consumeren, ondernemen, regeren. En het vraagt om waardengebaseerd onderwijs. Werken met waarden in het onderwijs is in de eerste plaats een taalkwestie. Kunnen we beter benoemen welke waarden we hoog willen houden dan landen ze beter en worden ze eerder praktijk. Woorden voor waarden zijn een onmisbaar begin. Geen woorden maar daden is vragen om misverstanden en onbegrip.

Iedereen heeft een vocabulaire voor waarden nodig, maar dat is niet genoeg. Een waardewoord op zich roept immers geen emotie op en geeft geen proportiegevoel. Een label alleen geeft ook geen antwoord op de vraag wat je moet doen. In de workshop verkennen we dit onderwerp. Hoe breng je niet alleen waarden onder woorden, maar ook de inspiratie daartoe en de praktische uitwerking daarvan. Hoe breng je dat allemaal zo in beeld dat het op het netvlies blijft hangen? Hoe maak je de taal en de werkwijze zo laagdrempelig dat groep 7 en 8 er wat aan hebben? Hoe maak je de methode zo compact dat hij gemakkelijk integreert in het curriculum en in de schoolorganisatie?

Als leidraad gebruiken we Denkspoor, een minmapmethode die ontwikkeld is in het primair onderwijs in de stad Groningen.


Workshop 8: E-learning
Hoe kunnen we leren versterken met behulp van ICT?
Door: Wilfred Rubens (Welten – instituut, Open Universiteit). Hij houdt zich sinds eind 1995 bezig met ICT en leren en heeft als adviseur, projectleider en gastdocent gewerkt binnen het bedrijfsleven, zorg, MBO, HBO en universitair onderwijs.  Sinds 1 maart 2011 is hij als projectleider en e-learning adviseur werkzaam bij het Welten Instituut van de Open Universiteit.

In deze presentatie gaat Wilfred Rubens in op het fenomeen 'e-learning'. Eén van zijn uitgangspunten daarbij is dat ICT het leren van leerlingen, deelnemers en studenten zou moeten versterken. In zijn bijdrage gaat hij in op goede en minder goede redenen om ICT binnen het onderwijs in te zetten. Daarbij geeft hij ook verschillende voorbeelden van toepassingen. Van een aantal voorbeelden is ook uit onderzoek bekend dat ze effectief zijn voor het leren. Aan de hand van een aantal stellingen gaat Wilfred met de zaal in debat over de grootste uitdagingen voor scholen op dit terrein.


Workshop 9: De leraar centraal
In de workshop van Matthijs Leendertse gaat hij dieper in op de materie van het debat en hij gaat het gesprek aan met de deelnemers.
De docent als zelfstandige professional die boven de stof staat en zelf eigen lesaanbod moet kunnen ontwikkelen. Het is een mooi streven. Vooral in een tijd waarin digitalisering steeds meer de mogelijkheden biedt om de rol van de docent te versterken, bijvoorbeeld als ondersteuning om te kunnen differentiëren tussen leerlingen en om los te komen van de verslaving aan methodes in het Nederlandse onderwijs. Maar waarom wil het maar niet lukken om de kwaliteit van het onderwijs echt te verbeteren? Hoe kan het dat zoveel mooie (digitale) initiatieven in het onderwijs sneuvelen in de praktijk van alledag?
Een belangrijke verklaring is dat in alle plannen vergeten wordt de docent centraal te stellen. In plaats van dienend te zijn aan de docent, lijkt het soms alsof beleidsmakers, aanbieders van educatief materiaal en anderen de docent dienend willen maken aan de door hen opgestelde kaders. In deze workshop willen we het perspectief omdraaien door de vraag te stellen wat de docent nodig heeft. Hoe kan de overheid de docent ondersteunen in een transitie naar een meer autonome rol? Is zij bereid om docenten de tijd, ruimte en het vertrouwen te geven die een autonome professional nodig heeft? Is het meten van leeropbrengsten aan verandering toe? En hoe kunnen aanbieders van educatief materiaal helpen om docenten de felbegeerde autonomie te geven?